تحلیل تکنیکال و بنیادی گروه ایران بورس

تحلیل بورس اوراق بهادار تهران تحلیل تکنیکال فاندامنتال و بنیادی ایران بورس تحلیل

نگاه فنی به سرمایه گذاری بهمن

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم مؤثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌گردد كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است.به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15درصد، بتای آن 0/5 و بازده بورس 20درصد باشد، 10درصد= 0/5×20درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5درصد بوده است یعنی به طور متوسط، 5درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده‌است.در اين مدل از داده هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه سرمایه‏گذاری بهمن 0درصد ، بتای آن 0/15 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35درصد بوده است. بنابراین حدود 5درصد (كه از ضرب 35درصد و 0/15 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5-درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5-درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 5 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده‌است.

ساوآفرین

[ سه شنبه بیست و چهارم اسفند 1389 ] [ 8:3 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به پگاه خراسان

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت، اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌شود كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیرپذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است. به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.
در اين مدل از داده‌هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه پگاه خراسان 37 درصد، بتای آن 23/0 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است؛ بنابراین حدود 8 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 23/0 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 29 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 29 درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 8 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.
ساوآفرین

[ دوشنبه بیست و سوم اسفند 1389 ] [ 10:1 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به تراکتور سازی ایران

تراکتور‌سازی ایران

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت، اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری را که تنها بر یک سهم موثر هستند نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌گردد كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر‌پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است. به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است. در اين مدل از داده‌هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد. مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه تراکتور‌سازی ایران 20 درصد، بتای آن 5/0 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است؛ بنابراین حدود 17 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 5/0 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 3 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 3 درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 17 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.

ساوآفرین

[ یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389 ] [ 8:20 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به داروسازی کوثر

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت، اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌گردد كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر‌پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است. به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است. در اين مدل از داده هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه داروسازی کوثر 34 درصد، بتای آن 28/0 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 26 درصد بوده است؛ بنابراین حدود 7 درصد (كه از ضرب 26 درصد و 28/0 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 27 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 27 درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 7 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.
شركت ساوآفرين

[ پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389 ] [ 10:52 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

تحليل بنيادي سرمايه‌گذاري سپه

شروين شهرياري

پاسخ: سرمایه‌گذاری سپه از جمله شرکت‌های پرقدمت بازار سرمایه کشور است که در رشته واسطه‌گری‌های مالی به فعالیت مشغول است. تمرکز شرکت بر راهبری یک پرتفولیوی 360 میلیارد تومانی در بورس تهران قرار دارد که در سهام نسبتا متنوعی از شرکت‌های بازار سرمایه‌گذاری شده است. با این حال، از آنجا که بیش از نیمی از ارزش بازار سبد سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت به سهام چادرملو (32 درصد)، سرمایه‌گذاری امید (10 درصد) و گل گهر (9 درصد) اختصاص دارد، «وسپه» را بيشتر در بازار به عنوان «سرمایه‌گذاری سنگ‌آهنی» می‌شناسند و روند نوسانات قیمت سهم نیز با گروه سنگ‌آهن دارای همگرایی نسبی است. برای ارزش‌گذاری سهام شرکت مطابق روش معمول شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید حقوق صاحبان شرکت با مازاد ارزش بازار سبد سرمایه‌گذاری‌ها جمع شود تا خالص ارزش دارايي‌ها به دست آید. محاسبات مربوطه در مورد «وسپه» در جدول ارائه شده است.ادامه مطلب

[ چهارشنبه هجدهم اسفند 1389 ] [ 8:9 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

صنعت حمل و نقل در سال 1390

اجرای طرح تحول اقتصادی بی شک تاثیر زیادی بر تمامی ابعاد اقتصادی کشور داشته و خواهد داشت اکثر کارشناسان معتقدند برای تعیین ابعاد اجرای این طرح دست کم به یک بازه زمانی یکساله احتیاج است چراکه با توجه به تاثیرات متقابل مختلف هیچ برآیندی یا پیش بینی نمی تواند از دقت بالایی برخوردار باشد.

به گزارش بورس نیوز هدف اصلی این طرح آنطور که از گفته های مسئولین برمی آید اصلاح مصرف انرژی می باشد و این امر برای توسعه اقتصادی کشور یک امر ضروری است با توجه به مقدمه ای که گفته شد صنعت حمل و نقل یکی از صنایعی است که بواسطه استفاده از منابع مختلف انرژی بطور حتم با افزایش هزینه ها مواجه خواهد شد.

گفتنی است برخی از شرکتهای مطرح این صنعت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند که در ادامه به بررسی وضعیت این گروه و نمادهای آن بطور اجمالی می پردازیم.

به گزارش بورس نیوز 4 نماد حمل و نقل پتروشیمی ،حمل و نقل توکا ، تاید واتر و کشتی رانی در این گروه بورسی وجود دارد که میانگین بازدهی آنها از ابتدای سال تا کنون 25 درصد گزارش شده است گفتنی است حمل و نقل پتروشیمی با بازدهی 86 درصدی در بهترین وضعیت و کشتی رانی با بازدهی 20- درصدی در بدترین وضعیت قرار دارند.البته در خصوص کشتیرانی جمهوری اسلامی باید به این نکته توجه داشت که آنچه بیشتر از هزینه انرژی بر عملکرد این شرکت موثر می باشد مسائل اقتصاد جهانی و حتی مسائل سیاسی است چراکه کشتیرانی جمهوری اسلامی از مدتها قبل هزینه انرژی فولاد را برای حمل ونقل بصورت آزاد تامین می کند ،گفتنی است این نماد نیز که در راستای اصل 44 قانون اسلامی بخشی از سهام آن در بورس عرضه شد هم اکنون بسیار پایین تر از قیمت عرضه اولیه مورد معامله قرار می گیرد.

حمل و نقل ها از حیث حجم معاملات نیز با مشکل مواجه اند چرا که در مقایسه با حجم در معامله سایر گروهها این گروه از حجم معاملات چندانی در سال جاری برخوردار نبوده است.گفتنی است در این گروه در سال جاری تنها 106.2 میلیون سهم مورد معامله قرار گرفته که 70 میلیون سهام از آن متعلق به کشتیرانی و 25 میلیون دیگر نیز به تاید واتر تعلق داشته است.

در پایان گفتنی است در خصوص صورتهای مالی اعضای این گروه نیز باید گفت تاید واتر برای سال آینده با 21 درصد افزایش نسبت به سال جاری در آمد هر سهم خود را 428 ريالاعلام داشته است که حذف سهم سازمان بنادر و کشتیرانی از قرار دادها سهم عمده ای در این افزایش داشته است .در مقابل حمل و نقل توکا علی رغم افزایش 171 درصدی سود عملیاتی سود سال آتی خود را با 20 درصد کاهش نسبت به سال جاری ارایه نموده است اما حمل و نقل پتروشیمی که به نوعی بهترین نماد این گروه در سال جاری بشمار می رفت برای سال آینده کاهش 72 درصدی پیش بینی سود داشته است افزایش هزینه های مالی و سایر عوامل دلیل اصلی این کاهش چشمگیر بوده است .بنابر این این گروه در سال آینده نیز چشم انداز روشنی پیش روی خود نخواهد دید.

[ چهارشنبه هجدهم اسفند 1389 ] [ 8:9 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به داروسازی کوثر

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت، اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌شود كه يك جزو آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر‌پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزو ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است. به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است. در اين مدل از داده‌هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد. مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه داروسازی کوثر 14 درصد، بتای آن 31/0 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است؛ بنابراین حدود 11 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 31/0 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 3 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 3 درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 11 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.

ساوآفرین

[ چهارشنبه هجدهم اسفند 1389 ] [ 8:8 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

تحليل مس در بازار هاي جهاني

تحليل بنيادي مس:
بهاي فلز مس در هفته قبل با نوساناتي همراه بود، ولي به طور کلي در هفته قبل روندي صعودي داشت. به نحوي که قيمت اين فلز از 9857 دلار در روز 28 فوريه، به قيمت 9970.5 دلار در روز 4 مارس 2011، رسيد که تقريباً روندي روبه رشد را در هفته قبل شاهد بود. 
 در هفته قبل قيمت مس تحت تاثير عوامل مهمي قرار گرفت که اهم آن به قرار ذيل است.
در هفته‌اي که گذشت، به گزارش سايت Copper Investing، با انتشار اين موضوع که تقاضاي مس کشور چين در سال 2010 ميلادي با 7 درصد افزايش همراه بوده است. اين موضوع نيز موجب بروز چشم‌اندازي مثبت در بين سرمايه گذاران نسبت به بهبود اوضاع اقتصادي در جهان گرديد. در نتيجه در هفته قبل همين عامل نيز موجب افزايش قيمت فلز مس در بازارهاي جهاني گرديد. (لازم به توضيح است که چين بزرگترين مصرف کننده مس در جهان محسوب مي‌گردد و تغيير ميزان تقاضاي مس اين کشور تاثير بسزايي در تعيين قيمت اين فلز اساسي در دنيا دارد.) همچنين در هفته قبل به گزارش سايت Bloomberg، دادهاي مثبت منتشر شده در مورد کاهش نرخ بيکاري در کشور آمريکا و رسيدن به زير نرخ 9 درصد، موجب بروز اميدواريهايي نسبت به آينده رشد اقتصادي در جهان در بين سرمايه‌گذاران بين‌المللي گرديد. همين امر نيز موجب گرديد تا با رشد ميزان تقاضاي سرمايه‌گذاري براي فلز مس ، قيمت اين فلز در بازارهاي جهاني با افزايش همراه گردد. در همين حال در هفته قبل به گزارش سايت Kitcometals، پيش بيني کارشناسان اقتصادي مبني بر کسري عرضه مس در بازارهاي جهاني به ميزان زيادي در افزايش قيمت اين فلز ارزشمند در هفته اخير تاثير داشته است. براساس اين گزارش موجودي انبارهاي مس در بازار بورس فلزات لندن (LME)  با افزايش 1250 تني به ميزان 425300 تن در روز جمعه رسيد که افزايش چشمگير داشته است. در نتيجه اين موضوع نيز با افزايش رويکرد به خريد مس در بازارهاي جهاني، بهاي اين فلز کماکان رو به افزايش مي‌باشد.
اتفاقات فوق در حالي است که وضعيت رشد اقتصادي جهان و سياستهاي بانک مرکزي اروپا در ثابت نگهداشتن يا افزايش نرخ بهره بانکي، تنشهاي سياسي در منطقه خاورميانه، سياستهاي تورم‌زدايي چين، اقدامات احتمالي فدرال رزرو آمريکا و نگرانيهاي ناشي از افزايش نرخ تورم جهاني، از مهمترين عوامل تاثيرگذار در تعيين روند آتي فلز مس خواهند بود.

تحليل تکنيکال مس:
با توجه به گواههاي موجود در تحليل تکنيکال روند کلي مس صعودي به نظر مي‌رسد و احتمالاً در اين بين نوساناتي نيز خواهد داشت. در هفته گذشته همان‌گونه که پيش‌بيني ‌نيز گرديد، اين فلز اساسي روندي کاملاً نزولي داشت. براي هفته آينده نيز به نظر مي رسد که مس روندي صعودي داشته باشد. در اين صورت اگر مس بخواهد روندي افزايشي داشته باشد، در صورت شکاندن مقاومت قيمتي 10000 دلار، احتمالاً تا قيمت 10500 دلار و يا بالاتر نيز صعود خواهد داشت. و در غير اين صورت چنانچه مس بخواهد با روندي نزولي همراه گردد، در صورت عبور از نزديکترين ساپورت قيمتي خود که  9780 دلار مي‌باشد احتمالاً تا سطح حمايتي مهم و تاريخي  9600 دلار نيز افت خواهد نمود.

[ سه شنبه هفدهم اسفند 1389 ] [ 16:7 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به قند نیشابور

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌شود كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر‌پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است.
به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است. در اين مدل از داده‌هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.
مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه قند نیشابور 15 درصد، بتای آن 11/0 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است؛ بنابراین حدود 4 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 11/0 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 11 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 11 درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 4 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.
ساوآفرین

[ سه شنبه هفدهم اسفند 1389 ] [ 7:49 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

تحلیل تکنیکال شیشه و گاز

فرید هلالات – در نمودار سهام شرکت شیشه و گاز، سیگنال Bottom Failure Swing در اسیلاتور شاخص قدرت نسبی به نشانه اشباع بازار فروش مشاهده می‌شود.

این در حالی است که سیگنال واگرایی مثبت در اسیلاتور میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD) نیز بر تضعیف و اشباع هیجان فروشندگی تاکید می‌کند.
بر اساس آنچه گفته شد نوسانات جانبی قیمت در طی معاملات چند هفته گذشته، الگوی برگشتی صعودی در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین بازار سهام شرکت در محدوده کف قرار دارد. در طی رشد آتی قیمت مقاومت‌های پیش روی خریداران سهام شرکت عبارتند از: 181 تومان، 190 تومان و 208 تومان.
در صورت رشد شتابنده قیمت، محدوده 208 تومان به سبب قرار داشتن در محدوده خط روند نزولی میان مدت و مجاورت با دیگر مقاومت‌ها، با تراکم بالایی از مقاومت همراه خواهد بود؛ بنابراین می‌تواند به عنوان هدف اولیه در نظر گرفته شود.
چنانچه قیمت در محدوده 208 تومان با سیگنال اشباع خرید مواجه شود، خروج از سهام شرکت توصیه می‌شود، اما در صورت شکسته شدن مرز مقاومتی 208 تومان و قرار داشتن بازار در میانه رشد، مقاومت‌های 223 تومان و 237 تومان اهداف بعدی قیمت به شمار می‌روند.
لازم به ذکر است که این تحلیل لزوما به منزله توصیه به خرید نیست چراکه قبل از خرید باید به تناسب میان نقدیندگی خود و میانگین حجم معاملات روزانه سهام شرکت توجه کنید.


[ سه شنبه هفدهم اسفند 1389 ] [ 7:46 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به سیمان شاهرود

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت، اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل ، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌گردد كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر‌پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است.
به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است. در اين مدل از داده هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.
مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته،ميانگين بازده سالانه سیمان شاهرود2- درصد،بتای آن 87/0و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است؛ بنابراین حدود 30 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 87/0 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر32- درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 32- درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 30 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.

[ یکشنبه پانزدهم اسفند 1389 ] [ 15:10 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه تحلیلی به افزایش سود در راستای تغییر استراتژی

پارس خودرو در آخرین گزارشی که به بورس ارایه نموده سود سال مالی 1390 را با یک درصد کاهش نسبت به سال مالی جاری 146 ريال اعلام داشته است.تغییر وتحولات پیش بینی های سال آتی این شرکت عمدتا به دلیل تغییر در ترکیب فروش محصولات و افزایش نسبی بهای تمام شده می باشد .پارس خودرو در نظر دارد سهم محصولات رنو را در سبد تولیدات خود در سال آتی افزایش دهد

به گزارش بورس نیوز گفتنی است پارس خودرو در نظر دارد تولید ماکسیما را در سال آینده 16 درصد کاهش دهد همچنین پیکاب نیز در سال آینده 66 درصد کاهش تولید خواهد داشت باید گفت این دو محصول با توجه به مصرف بالای سوخت به احتمال فراوان با کاهش تقاضا مواجه خواهند شد که پارس خودرو این مساله را به خوبی در نظر گرفته است.اما در مقابل ، محصولات دیگر پارس خودرو مانند تینا ،قشقایی و مگان با افزایش تولید در سال آینده مواجه خواهند شد در صورتی که تقاضا برای محصولات مذکور در سال آینده رشد یابد به طور حتم پارس خودرو می تواند سود خود را افزایش دهد.

از سوی دیگر پارس خودرو در زمینه تولید پراید نیز فعالیت می نماید و طبق توافق با سایپا در آمد پارس خودرو از این محل به صورت کارمزدی است و شنیده می شود احتمال افزایش کارمزد پارس خودرو و در نتیجه تأثیر بر درآمد این شرکت وجود دارد.به گزارش بورس نیوز نکته دیگری که باید در زمینه تولید پارس خودرو به آن اشاره داشت در خصوص تولید تندر است و گفتنی است افزایش قابل توجهی در پیش بینی تولید این محصول برای سال مالی آتی در نظر گرفته شده است لذا با توجه به حاشیه سود این محصول برای پارس خودرو به احتمال فراوان درآمد این شرکت از محل مذکور بسیار بالاتر از رقم های پیش بینی شده باشد .در پایان گفتنی است گروه خودرویی همچنان از جمله گروههایی است که مد نظر فعالان بازار سرمایه قرار داردو به احتمال فراوان این گروه در سال آتی دست کم در نیمه اول سال 90 بتواند بازدهی مناسبی را به دنبال داشته باشد و به طور حتم پارس خودرو یکی از محتمل ترین گزینه ها برای افزایش قیمت خواهد بود.

[ شنبه چهاردهم اسفند 1389 ] [ 8:14 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به سیمان کردستان

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت، اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم، بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری را که تنها بر یک سهم موثر هستند نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل ، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌گردد كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر‌پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است.
به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده‌است. در اين مدل از داده‌هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد. مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه سیمان کردستان 21 درصد، بتای آن 95/0و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است؛ بنابراین حدود 33 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 95/0به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر12- درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 12- درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 33 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده‌است.
ساوآفرین

[ شنبه چهاردهم اسفند 1389 ] [ 8:13 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به نورد آلمینیوم

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت، اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری را که تنها بر یک سهم موثر هستند نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌گردد كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر‌پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است.
به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است. در اين مدل از داده‌هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.
مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه نورد آلومینیوم 30 درصد، بتای آن 3/0 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است؛ بنابراین حدود 10 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 3/0 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 20 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 20 درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.
ساوآفرین

[ پنجشنبه دوازدهم اسفند 1389 ] [ 8:23 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به سرمایه گذاری صنعت نفت

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت، اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل ، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌گردد كه يك جزو آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیرپذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است.

به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.در اين مدل از داده هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه سرمایه‏گذاری صنعت نفت 1- درصد، بتای آن 03/0 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است. بنابراین حدود 1 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 03/0به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 2- درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 2- درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و يك درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.

ساوآفرین

[ چهارشنبه یازدهم اسفند 1389 ] [ 8:20 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به داروئی لقمان

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت، اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌گردد كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر‌پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است.به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.در اين مدل از داده‌هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه دارویی لقمان 20 درصد، بتای آن 28/0 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است؛ بنابراین حدود 10 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 28/0 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 10 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 10 درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.
ساوآفرین

[ سه شنبه دهم اسفند 1389 ] [ 8:21 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به داملران

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌گردد كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر‌پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري،اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است. به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده‌است. در اين مدل از داده‌هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.

مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه داملران 40 درصد، بتای آن 07/0 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است؛ بنابراین حدود 3 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 07/0 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 37 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 37 درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 3 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده‌است.

ساوآفرین

[ دوشنبه نهم اسفند 1389 ] [ 9:26 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به نیرو محرکه

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت، اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌گردد كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر‌پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است. به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است. در اين مدل از داده‌هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.
مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه نیرو محرکه 26 درصد، بتای آن 43/0 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است؛ بنابراین حدود 15 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 43/0 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 11 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 11 درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 15 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.
ساوآفرین

[ یکشنبه هشتم اسفند 1389 ] [ 7:33 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به ذغال سنگ نگین طبس

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت؛ اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌شود كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر‌پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است.
به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است. در اين مدل از داده‌هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.
مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه ذغال‌سنگ نگین طبس 38 درصد، بتای آن 16/1 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است. بنابراین حدود 40 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 16/1به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 2- درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 2- درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 40 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.

[ شنبه هفتم اسفند 1389 ] [ 8:21 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به ذغال سنگ نگین طبس

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت؛ اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌شود كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر‌پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدا رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است.
به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15 درصد، بتای آن 5/0 و بازده بورس 20 درصد باشد، 10 درصد= 5/0×20 درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5 درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 5 درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است. در اين مدل از داده‌هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.
مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه سال گذشته، ميانگين بازده سالانه ذغال‌سنگ نگین طبس 38 درصد، بتای آن 16/1 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 35 درصد بوده است. بنابراین حدود 40 درصد (كه از ضرب 35 درصد و 16/1به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 2- درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 2- درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 40 درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده است.

[ شنبه هفتم اسفند 1389 ] [ 8:19 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]