تحلیل تکنیکال و بنیادی گروه ایران بورس

تحلیل بورس اوراق بهادار تهران تحلیل تکنیکال فاندامنتال و بنیادی ایران بورس تحلیل

kنگاه فنی به فرومولیبدن کرمان

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد. متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است.

براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم مؤثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌گردد كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیرپذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدأ رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است.
به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15درصد، بتای آن 0/5 و بازده بورس 20درصد باشد، 10درصد= 0/5×20درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5درصد بوده است یعنی به طور متوسط، 5درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده ‌است.در اين مدل از داده هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.
مطابق محاسبات اين مدل، در طول 3 سال گذشته، ميانگين بازده سالانه فرومولیبدن کرمان 22-درصد، بتای آن 17/0- و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 31درصدبوده است. بنابراین حدود 5-درصد (كه از ضرب 31درصد و 17/0- به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر17-درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 17-درصداز بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 5-درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده‌است.

[ شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۰ ] [ 7:51 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]